معرفی کتاب ابتکارات صرفه جویانه

کتاب ابتکارات صرفه جویانه

چگونه با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ کتاب ابتکارات صرفه جویانه به دنبال پاسخ به این سوال است.

«ابتکارات صرفه جویانـه» یـک کتـاب بـه روز اسـت کـه راهنمایـی هوشـمندانه و کاربـردی را در اختیـار شـرکت هایی قـرار می دهـد کـه در تلاشـند بـا کمتریـن منابـع، بهتریـن عملکرد را داشته باشند.

 

در کتاب ابتکارات صرفه جویانه می خوانیم که:

ابتــکارات صرفه جویانــه یکــی از مهمتریــن مدل هــای نوظهــور بــرای خلــق ارزش، هــم بــرای کســب و کارها و هــم بــرای مشــتریان و دریافت کننــدگان خدمــت اســت. در یــک دنیــای بیــش از حــد رقابتــی و بــا منابــع محــدود، شــرکت هایی موفــق می شــوند کــه راه­حل­هــای جدیـدی را ایجـاد و عرضـه کننـد؛ راه­حل هایـی کـه بـدون قربانی کـردن کیفیـت، بـا منابـع محـدود و هزینـه مناسـب قابـل اجـرا باشـند. «ابتـکارات صرفه جویانـه» یــک نقشــه راه حیاتــی را بــرای رســیدن بــه ایــن الــزام، کســب و کاری از مســیر درست ارائه می دهد.

«ابتــکارات صرفه جویانــه» عصــاره ســال ها تفکــر و آزمــون و خطــا را بــه یــک کتــاب راهنمــای موثــر و مبتکرانــه بــرای شــرکت های بــزرگ و کوچــک تبدیــل کـرده اسـت.

 

جهت دانلود کتاب می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید.

این کتاب را چه کسانی باید بخوانند؟

 • مدیران اجرایی
 • مدیرانی که می خواهند سریعتر و کارآمدتر بازار را در دست بگیرند
 • رهبران کسب و کار

 

کتاب ابتکارات صرفه جویانه شامل ۹ فصل به شرح زیر است:

 • ابتکارات صرفه جویانه: یک استراتژی رشد تحول آفرین
 • اصل اول: درگیر شوید و تکرار کنید
 • اصل دوم: دارایی های خود را منعطف کنید
 • اصل سوم: راهکارهای پایدار ایجاد کنید
 • اصل چهارم: رفتار مشتری را شکل بدهید
 • اصل پنجم: خلق مشترک ارزش با پیشروها
 • اصل ششم: دوستان مبتکر برای خود دست وپ ا کنید
 • پرورش فرهنگ صرفه جویی
 • تقدیر و تشکر

 

جهت دانلود کتاب می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید.

درباره نویسندگان

نــاوی رادجــو: یــک متفکــر برآمــده از ســیلیکون ولــی و کارشــناس در زمینــه نــوآوری و رهبــری اســت کــه بــه مدیــران ارشــد سراســر دنیــا در زمینــه اســتراتژیهای رشــد فزاینــده مشــاوره میدهــد. او بــه عنــوان یکــی از اعضــای مدرسـه عالـی کسـب ِ وکار کمبریـج، در شـورای جهانـی طراحـی نـوآوری مجمـع جهانـی اقتصـاد فعالیـت کـرده و بـا نشـریه آنلایـن HBR2 همـکاری داشـته اسـت. نـاوی در سـال ۲۰۱۳ برنـده جایـزه معتبـر نـوآوری شـد.

 

جیدیـپ پرابهـو: مـدرس بازاریابـی و دارای سـمت اسـتادی «جواهـر لعـل نهـرو» در مدرسـه عالـی کسـب وکار دانشـگاه کمبریـج اسـت. او مـدرک BTech خـود را از دانشــگاه IIT Delhi و PhD خــود را از دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی گرفتــه اســت. نوشـته های جیدیـپ در نشـریه های بین المللـی مهـم و معتبـر دنیـا منتشـر شـده است.پ

 

جهت دانلود کتاب می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت توسعه کسب و کار خود پیشنهاد میکنیم کتاب های زیر را مطالعه نمایید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Open chat